Zoekresultaat Bibliotheek collectie : Eerenbeemt, Prof. Dr. H.F.J.M. van den   (in veld: Auteur(s))     

Homepage HKN Bibliotheek collectie Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Eerenbeemt, Prof. Dr. H.F.J.M. van den   (in veld: Auteur(s))     

Aantal gevonden publicaties : 3   (uit: 592)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0367  
Geschiedenis van Noord-Brabant - deel 1 1796 - 1890 Traditie en modernisering
Naslagwerk -- 0367           (1996)    [Eerenbeemt, Prof. Dr. H.F.J.M. van den]
Cultuur vormt het cement in onze samenleving. Cultuurdeelname versterkt de maatschappelijke samenhang. Deze functie van cultuur neemt in belang toee als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen. Cultuur, in de brede betekenis van het woord, is even onmisbaar voor een samenleving als bijvoorbeeld een wegennet. Het is de uitdrukking van onze waarden, die gebaseerd zijn op onze voorgeschiedenis en mede vorm geven aan de toekomst. Daarom is de bevordering van geschiedschrijving en geschiedbeoefening een belangrijk onderdeel van het cultuurbeleid in Noord-Brabant.

Inhoud:

VERANTWOORDING. (H.F.J.M. van den Eerenbeemt)

– INLEIDING. Het historisch kader (H.F.J.M. van den Eerenbeemt)

– DE AANLOOPFASE ALS ACHTERGROND

– De voorgeschiedenis vanaf de opstand 1578-1796 (L.P.L. Pirenne)

I BEVOLKING.

– Een demografisch traditionele samenleving (Th.L.M. Engelen; P.M.M. Klep)

II OVERHEID.

– Een emanciperend gewest: achterstand en ambities in bestuur en politiek ((A.F.J. van Kempen)

– De moeizame geboorte van een rechtvaardiger belastingstelsel (P.D.M. Pijnenburg)

– Centralisatie en uniformering van rechtshandhaving en – ordening (Mevr. B.C.M. Jacobs)

– Het leger te velde en in de garnizoenen (W. Klinkert)

III RUIMTELIJKE OMGEVING EN INFRASTRUCTUUR.

– Het begin van een ruimtelijke ordening (Mevr J.C. Dekker)

– Naar de climax van het gesloten landschap (K.A.H.W. Leenders)

– Infrastructuur, vervoerstromen en waterstaat (Mevr. M.L. ten Horn – van Nispen)

– Nuts- en communicatievoorzieningen: van technische mogelijkheid naar maatschappelijke behoefte (C.W. ten Teije)

– Een groeiende vraag naar volkshuisvesting (G.B. Janssen)

IV MATERIEEL BESTAAN

– Het traditionele patroon van de agrarische sector (A.H. Crijns; F.W.J. Kriellaars).

– Het handwerk van het vissen, jagen en vogelen (Mevr. J.L. Kool – Blokland)

– Van ambachtelijke nijverheid naar industriële productie (K.F.E. Veraghtert)

– Van ambulante handel naar winkelverkoop (F.L. Jansen)

– Aanzet tot een modern geld- bank- en verzekeringswezen (H.W.J. Bosman)

V SOCIALE PATRONEN.

– Arbeidsbestaan en sociale zorg (A.A.J. Thelen)

– Traditionele gebruiken rond levensloop en materiële cultuur (Mevr. K.P.C. de Leeuw)

– Aarzelend begin van de zorg voor de volksgezondheid (Th. A. Wouters)

– Overgang van spontane vrijetijdsbesteding naar georganiseerd vermaak (Mevr. M.F.A. Linders – Rooijendijk)

VI GEESTELIJK EN CULTUREEL LEVEN.

– Het katholicisme van restauratie en emancipatie (P.J.A. Nissen)

– Protestantisme en overige gezindten: heroriëntatie en polarisatie (C. de Gast)

– Onderwijs en vorming: zonder kennis geen kans (Mevr. M.E. Hiemstra)

– Van het gesproken naar het gedrukte woord (A.Th.W. van den Oord)

– Productie en consumptie van cultuur en kunst (Mevr. J. Th. M. Verberne)

– Taal en letteren, een schuchter geluid (M.C.A. van der Heijden)

– Beelden van Brabant (J.L.G. van Oudheusden)

SLOTBESCHOUWING: drijvende krachten in de samenleving (H.F.J.M. van den Eerenbeemt)

LIJST MET AFKORTINGEN.

Boom Amsterdam - Meppel;  A4;  ( Ja)
 

2. Boeknummer: 0368  
Geschiedenis van Noord-Brabant - deel 2 1890 - 1945 Emancipatie en industrialisering
Naslagwerk -- 0368           (1996)    [Eerenbeemt, Prof. Dr. H.F.J.M. van den]
Versnelling rond de eeuwwisseling, 1890-1914

Het politieke landschap zag er rond de eeuwwisseling wel erg divers uit. Dit verschijnsel zou alleen maar toenemen. De grote politieke verdeeldheid was een kenmerk van het Nederlandse bestel. De liberalen waren op hun retour, de socialisten stonden nog aan het begin van hun opkomst. In deze situatie was het ontstaan van een nieuwe dominante machtsfactor van betekenis om het land bestuurbaar te houden. Het middenvak van de christelijke coalitie, mogelijk geworden uit welbegrepen eigenbelang en door vermindering van de vroegere religieuze tegenstellingen, was voor de ontwikkeling van Noord-Brabant in de richting van een op basis van religie verzuilde samenleving van groot belang.

Inhoud:

INLEIDING.

– Het Historisch Kader (H.F.J.M. van den Eerenbeemt)

I BEVOLKING.

– Bevolking: van huwelijks- naar geboortebeperking (Th.L.M. Engelen; P.M.M. Klep)

II OVERHEID.

– Een consoliderend gewest: conservatisme en confrontatie in bestuur en politiek (A.F.J. van Kempen)

– Doorbraak van het draagkrachtbeginsel bij de belastingheffing (P.D.M. Pijnenburg)

– Rechtshandhaving en Rechtsordening in tijden van oorlog en crisis (Mevr. B.C.M. Jacobs)

– Militaire presentie in vrede en oorlog (W.Klinkert)

III RUIMTELIJKE OMGEVING EN INFRASTRUCTUUR.

– De ruimte wettelijk geordend (Mevr. J.C. Dekker)

– Een totale landschappelijke omslag (K.A.H.W. Leenders)

– Natuurbescherming als particulier initiatief (M.A. Caspers)

– Verbindingen brengen volledige ontsluiting (Mevr. M.L. ten Horn – van Nispen)

– Geografische en Maatschappelijke penetratie van de nuts- en communicatievoorzieningen (C.W. ten Teije)

– Volkshuisvesting en bebouwde omgeving: Rijkszaak en Gemeentetaak (Dr. G.B. Janssen)

IV MATERIEEL BESTAAN.

– Ontwikkeling en verandering in de agrarische sector (A.H. Crijns; F.W.J. Kriellaars)

– Schaalvergroting van de visvangst en popularisering van de jacht (Mevr. J.L. Kool-Blokland)

– Ontplooiing tot een modern industrieel gewest (K.F.E. Veraghtert)

– Verandering in verkooptechniek en koopgedrag (F.L. Jansen)

– Ingroei van het bank- en verzekeringswezen in het nationale geheel (H.W.J. Bosman)

V SOCIALE PATRONEN.

– Sociale beweging en organisatie (Dr. F.J.van Gaal en Dr. A.A.J.Thelen

– Veranderingen gebruiken rond levenscyclus en primaire behoeften (Mevr. dr. K.P.C. de Leeuw)

– Professionalisering en specialisering van de gezondheidszorg (Dr.Th.A.Wouters)

– Sport en vermaak als pedagogisch instrument (Mevr. dr. M.F.A. Linders-Rooijendijk)

VI GEESTELIJK EB CULTUREEL LEVEN

– Het rijke Roomse Leven (Prof. Dr. P.J.A.Nissen)

– Protestantisme en overige gezindten: kerkelijke verscheidenheid en verstrekte identiteit (Dr. C. de
Gast)

– Confessionalisering van het onderwijs (Dr. Th.G.A.Hoogbergen)

– De hoogtijd van het gebruikte woord(Dr. A.Th.W. van den Oord)

– Cultuur en kunst tussen vernieuwing en traditie (Mevr. Drs. J.Th.M. Verberne)

– Brabant krijgt literair een eigen stem (Dr. M.C.A. van der Heijden)

– Edele Brabant, Were Di! (Dr. J.L.G. van Oudheusden)

– Slotbeschouwing: drijvende krachten in de samenleving (Prof.Dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt)

LIJST MET AFKORTINGEN.

Boom Amsterdam - Meppel;  A4;  ( Ja)
 

3. Boeknummer: 0369  
Geschiedenis van Noord-Brabant - deel 3 1945 - 1996 Dynamiek en expansie
Naslagwerk -- 0369           (1997)    [Eerenbeemt, Prof. Dr. H.F.J.M. van den]
Wederopbouw en poging tot politieke vernieuwing, 1945-1950

Nederland was een van de zwaarst getroffen landen in West-Europa door de gevolgen van de van de Tweede Wereldoorlog. De vijf oorlogsjaren hadden niet alleen de economie maar ook het maatschappelijk leven sterk aangetast. De opmars van de geallieerde troepen in Noord-Brabant bracht veel schade met zich mee, waardoor de infrastructuur zwaar werd aangetast. Duizenden Brabanders keerden na de bevrijding uit gevangenschap of gedwongen tewerkstelling in Duitsland terug, duizenden Brabanders die met de Duitse bezetter op een of andere manier hadden samengewerkt, werden gevangen gezet. Het duurde geruime tijd voordat het proces van zuivering via bijzondere rechtspleging op gang kwam. Na enige jaren groeide de behoefte om de oorlog te vergeten en tot nationale verzoening te komen.

Inhoud:

INLEIDING : HET HISTORISCH KADER (Prof. Dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt)

I BEVOLKING.

– Van geboortegolf naar vergrijzing (Dr. Th.L.M.Engelen en Prof. Dr. P.M.M.Klep)

II OVERHEID.

– Een provincie in beweging: Modernisering van bestuur en politiek ( Dr. A.F.J. van Kempen)

– Publieke financiën: Groei collectieve sector en stijging lastendruk (Mr. P.D.M.Pijnenburg)

– Justitie en politie in transitie (Mevr. Mr. B.C.M. Jacobs)

– Nieuwe presentatie van de krijgsmacht (Dr. W.Klinkert)

III RUIMTELIJKE OMGEVING EN INFRASTRUCTUUR.

– De ruimte in orde? (Mevr. Dr. J.C.Dekker)

– Landschap en milieu in de houdgreep van schaalvergroting (Dr. K.A.H.W. Leenders)

– Natuurbescherming wordt een maatschappelijke factor van belang (Dr. M.A.Caspers)

– Mobiliteit in vervoer en waterbeheersing (Mevr. Dr. M.L. ten Horn-van Nispen)

– Nuts- en communicatievoorzieningen: onmisbaar in een moderne samenleving (Dr. Ing.C.W. ten Teije)

– Fluctuaties in beleid en uitvoering (Dr. G.B.Janssen)

IV MATERIEEL BESTAAN.

– De grote ommekeer in de agrarische sector (Ir. A.H.Crijns)

– Visserij en jacht als vormen van natuurbeheer (Mevr. Dr. J.L.Kool-Blokland)

. Industriële spitstechnologie vervangt traditionele bedrijfstakken (Prof. dr. K.F.E. Veraghtert)

– Naar pluformiteit in de detailhandel (Dr. F.L.Jansen)

– Van nationaal naar internationaal bank- en verzekeringswezen ( Prof. Dr. H.W.J.Bosman)

V SOCIALE PATRONEN.

– Arbeidsverhoudingen en welzijn (Dr. F.J. van Gaal)

– Zingeving en gewooonten in het modern leefpatroon (Mevr. dr. K.P.C. de Leeuw)

– Uitgroei van de gezondheidszorg als welzijnsbedrijf ( Dr. Th.A.Wouters)

– Vrijetijdsbesdteding als middel tot zelfontplooiing (Mevr. dr. M.F.A. Linders – Rooijendijk)

VI GEESTELIJK EN CULTUREEL LEVEN.

– Vergruizing van de katholieke zuil (Prof. Dr. P.J.A.Nissen)

– Protestantisme en overige gezindten: verandering en beweging (Dr. C. de Gast)

– Explosieve deelname aan onderwijs (Dr. Th.G.A.Hoogbergen)

– Van het gedrukte woord naar het beeld? (Dr. A.Th.W. van den Oord)

– Spreiding van cultuur en kunst (Mevr. Drs. J.Th.M.Verberne)

– Literair Brabant gaat op in Neerlands koor (Dr. M.C.A. van der Heijden)

– Brabant opgelost? (Dr. J.L.G. van Oudheusden)

VII GESCHIEDSCHRIJVING BETREFFENDE NOORD-BRABANT.

– Historiografie vanaf 1796 (Drs.J.A.J.Maessen)

– Slotbeschouwing: drijvende krachten in de samenleving (Prof. dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt)

EINDEVALUATIE 1796 – 1996 (Prof. dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt)

BIBLIOGRAFIE.

INDEX VAN NAMEN VAN PERSONEN, INSTELLINGEN, ONDERNEMINGEN EN ORGANISATIES.

CURRICULA AUTEURS.

LIJST VAN INTEKENAREN.

LIJST MET AFKORTINGEN.

Boom Amsterdam - Meppel;  A4;  ( Ja)
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 21 juli 2019