Zoekresultaat Bibliotheek collectie : Archeologie   (in veld: Rubriek)     

Homepage HKN Bibliotheek collectie Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Archeologie   (in veld: Rubriek)     

Aantal gevonden publicaties : 21   (uit: 592)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0303  
Elseviers atlas van de archeologie der lage landen
Archeologie -- 0303             
A5;  ( Ja)
 

2. Boeknummer: 0306  
De schatvondst van Nistelrode - Romeinse luxe in het Bataafse land
Archeologie -- 0306           (2010)    [Halbertsma, R.; Jansen, Richard; Esser, L. van]
N maart 2004 stuitten archeologen bij opgravingwerkzaamheden in het tracé van de snelweg A50 (Eindhoven-Oss) op een onverwachte vondst. Ze ontdekten een bronzen emmer en bij het uitgraven kwamen er nog een dertigtal bronzen voorwerpen naar boven. Het bleek een volledig Romeins bronzen servies te zijn. In de buurt vonden de archeologen ook sporen van een Romeinse nederzetting.

De opzet van de nederzetting en de vondsten die er gedaan zijn bij de opgravingen, wijzen er op dat de nederzetting door een rijke boer bewoond werd. De nederzetting werd in de tweede helft van de eerste eeuw na Chr. gesticht en is bewoond tot ergens in de eerste helft van de derde eeuw na Chr. In die periode was het platteland van het huidige Brabant kwetsbaarder geworden voor rooftochten van groepen buiten het Romeinse Rijk, waardoor veel nederzettingen verlaten werden. Wellicht heeft de eigenaar van het servies het in deze periode begraven als offer, of om het te verbergen voor plunderende groepen.

Rijksmuseum van Oudheden, Leiden;  A4;  ( Ja)
 

3. Boeknummer: 0307  
Noord-Brabant in Pre- en Protohistorie
Archeologie -- 0307           (1975)    [Verwers, G. J.]
Tien jaar geleden kwam een aantal enthousiaste vrijwilligers in de publieke belangstelling door de opgravingsresultaten van het Kasteel van Zeelst. Tijdens een hieraan gewijde kleine tentoonstelling werd het idee geboren voor het Museum ’t Oude Slot. Na een bescheiden begin groeide het museum zowel in grootte, als in aantal leden en activiteiten.
Mijlpalen in de groei van het Museum en de afdeling Prehistorie zijn: de tentoonstelling ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum: “Noord-Brabant in de Pre- en Protohistorie”; de opening van het museum na een complete restauratie; en de publicatie van dit boek.
Nog niet geheel voldaan met de restauratie en de Jubileum-tentoonstelling, bereidde de Tentoonstellingscommissie, bestaande uit de heren N. Arts, J. Deeben, N. Roymans en W. v. d. Sanden, een uitgebreide tentoonstellingscatalogus voor.
Deze catalogus, bestaande uit 9 artikelen van specialisten over elke prehistorische periode, heeft het oorspronkelijke doel ver overtroffen en vormt de eerste volledige publicatie, in Nederland en in de Nederlandse taal, over de regionale archeologie.


Voorwoord.
Geologisch-Archeologische Tijdstabel voor Noord-Brabant tot ca, 900 n,C.
Geologie, Flora en Fauna (J.P. Broertjes)
Paleolithicum (D. Stapert)
Mesolithicum (R.R. Newell)
Neolithicum (J. Slofstra)
Vroege en Midden-Bronstijd (G. Beex)
Late Bronstijd (G.J. Verwers)
IJzertijd (G.J. Verwers)
Romeinse tijd (L.J.A.M. v.d. Hurk)
Vroege Middeleeuwen (W.J.H. Verwers)


Paleolithicum – tot 8800 v. Chr.
Mesolithicum – 8800 v. Chr. tot 4900 v. Chr.
Neolithicum – 4900 v. Chr. tot 2000 v. Chr.
Bronstijd – 2000 v. Chr. tot 800 v. Chr.
IJzertijd – 800 v. Chr. tot 12 v. Chr.
Romeinse tijd – 12 v. Chr. tot 450 na Chr.
Vroege Middeleeuwen – 450 tot 1000

Antropological Publications, Oosterhout;  A5;  ( Ja)
 

4. Boeknummer: 0308  
10 jaar Archeologie Magazine
Archeologie -- 0308           (2002)   
Mechelen ondergronds - De eerste hoofdstad van Vietnam - Drakenhol in Aisne
A4;  ( Ja)
 

5. Boeknummer: 0309  
Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1979 - 1980
Archeologie -- 0309           (1980)    [Verwers, W.J.H.; Janssen, Hans Louis;]
Als vervolg op de archeologische kronieken, die over de jaren 1974-1978 verschenen, bracht de Stichting Brabants Heem de "Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1979-1980" uit. De inhoud is een opsomming van 31 dorpen/steden, waar gedurende deze twee jaren onder auspicien van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek vondsten zijn gedaan en/of opgravingen zijn geweest. Opzet en structuur zijn dezelfde als die van de vorige kronieken. Wederom was provinciaal archeoloog Verwers de samensteller. Evenals dat met de andere kronieken het geval is, bevat het deel 1979-1980 een grote hoeveelheid waardevolle gegevens voor iedereen, die in zekere mate geïnteresseerd is in archeologie/geschiedenis van de eigen regio. Daar 28 van de 31 plaatsen in Midden en oostelijk Noord-Brabant liggen, is deze kroniek onmisbaar voor bibliotheken, die in deze regio liggen. Met foto's, tekeningen, overzichtskaartje, alfabetisch lijst van vindplaatsen en literatuurgegevens.
Stichting Brabants Heem;  A4;  ( Ja)
 

6. Boeknummer: 0310  
Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1994 - 1996
Archeologie -- 0310           (1998)    [Verwers, W.J.H. ; Kleij, P. ;]
Met medew. van S. van Dockum, E. Drenth, L. Theunissen en met literatuur opgave
ROB, Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort;  A4;  ( Ja)
 

7. Boeknummer: 0311  
Ontdekt verleden
Archeologie -- 0311           (1984)   
Historische Werkgroep Oss;  A4;  ( Ja)
 

8. Boeknummer: 0312  
Brabantse Oudheden
Archeologie -- 0312           (1977)    [Roymans, Nico ; Biemans, Johan]
Opgedragen aan GERRIT BEEX bij zijn 65ste verjaardag.
Uit het voorwoord:
De titel ”Brabantse oudheden” hebben wij gekozen, omdat vrijwel alle artikelen betrekking hebben op het Brabant van weleer.

Moge dit boek behalve een feestgeschenk voor velen ook een stimulans zijn voor de verdere studie van de Brabantse oudheden.

Stichting Brabants Heem;  A4;  ( Ja)
 

9. Boeknummer: 0424  
Een en al zand - Twee jaar graven naar het Brabant verleden
Archeologie -- 0424           (1993)    [Roymans, Nico ; Theuas, Frans;]
Uitgegeven ter nagedachtenis aan Gerrit Beex (1912 – 1993)
Het afgelopen decennium vond in Noord-Brabant een belangrijke intensivering plaats van het grootschalige archeologische noodonderzoek. Door de universitaire instituten uit Leiden en Amsterdam en de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort worden vrijwel jaarlijks op drie of vier locaties grote opgravingen uitgevoerd. Daarnaast zijn in de gemeenten ‘s-Hertogenbosch, Breda, Oosterhout, Eindhoven en Helmond gemeentelijke archeologen aangesteld (in de drie laatste gemeenten op part-time basis), die met name zorg dragen voor het stedelijk bodemarchief. De stroom aan archeologische informatie die jaarlijke beschikbaar komt, valt voor een buitenstaander nauwelijks te overzien. Het doel van deze bundel is een breed publiek te informeren over de resultaten van de belangrijkste opgravingsprojecten die de afgelopen twee jaren vanuit de Amsterdamse universitaire instituten zijn ondernomen in Zuid-Nederland.

Inhoud:

. Een urnenveld in een stuifzandgebied. Het onderzoek op de Boshoverheide bij Weert (door Tom Bloemers)

. Bewoningsgeschiedenis van een dekzandlandschap langs de Aa te Someren (door Nico Roymans/Fokke Kortlang)

. Noodonderzoek van een dodenakker te Mierlo-Hout (door Nico Roymans/Adrie Tol)

. Inheemse boeren in de Romeinse wereld. Nederzettingsonderzoek bij Riethoven (door Jan Slofstra/Mike Lammers/Joris Aarts)

. De tempel van Empel. Een Bataafse cultusplaats aan de Maas (door Nico Roymans/Ton Derks)

. Heren en boeren in vroeg-middeleeuws Geldrop (door Frans Theuws)

. Middeleeuwse hoeven op Blixembosch bij Eindhoven (door Nico Arts)

. Een Eindhovense kasteelinventaris op de zeef (door Nico Arts)

BRG; Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening, 's-Hertogenbosch;  A4;  ( Ja)
 

10. Boeknummer: 0425  
Verleden van een bewogen landschap
Archeologie -- 0425           (2011)    [Jansen, Richard; Laan, Klaas van der]
Landschaps- en bewoningsgeschiedenis van de Maashorst. De Maashorst is het grootste aaneengesloten natuurgebied van Noord-Brabant. Het wordt gekarakteriseerd door een gevarieerde natuur, afgewisseld met landbouwgronden en staat bekend om zijn aardkundige monumenten als aardbreuken en wijstgronden. De Maashorst kent echter ook een bijzondere bewoningsgeschiedenis die tot ver in de prehistorie teruggaat.

In de afgelopen decennia zijn op de Maashorst een aantal spectaculaire archeologische vondsten gedaan, waaronder vorstengraven uit de vroege ijzertijd, een begraafplaats uit de late prehistorie, het grootste bronsdepot van Nederland uit de Romeinse tijd en een aantal vergeten dorpen uit de middeleeuwen. De rode draad in het bijbehorende verhaal vormt de relatie tussen de Maashorst en haar bewoners. Voegden de jager-verzamelaars en vroegste boeren zich nog naar hun omgeving, in de loop van de tijd gingen de bewoners het landschap van de Maashorst vormen. Men kapte bijvoorbeeld bossen voor de aanleg van akkers, waardoor heidevelden en later ook stuifzanden ontstonden. De heidelandschappen namen een belangrijke rol in als graasgronden binnen de heidecult, een landbouwsysteem waarin mens en omgeving in evenwicht stonden. Tegenwoordig worden de heidevelden als natuur beschouwd maar feitelijk zijn het dus eeuwenoude cultuurlandschappen.

Het boek laat de ontwikkeling, de bewoning en het gebruik en betekenis van het landschap van de Maashorst van de prehistorie tot het heden zien. Tastbare herinneringen uit de (pre)historie zijn in het huidige landschap van de Maashorst nog steeds aanwezig. Samen met de bijzondere landschappelijke en aardkundige kenmerken geeft dit rijke cultuurhistorische verleden de Maashorst zijn huidige karakteristieke en unieke identiteit.

Matrijs Utrecht i.s.m. Staatsbosbeheer;  A4;  ( Ja)
 

11. Boeknummer: 0426  
Noord-Brabantse Oudheden
Archeologie -- 0426           (2012)    [Hermans, Dr. C.R.]
Aangevuld met enkele archeologische Mengelwerken.Op 8 maart 1837 werd het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant opgericht. Doel van het Genootschap werd de bevordering van kunsten en wetenschappen in het algemeen en in het bijzonder in de provincie Noord-Brabant. Een doelstelling die heden, 175 jaar later, nog ongewijzigd geldt met dien verstande dat deze is verbreed tot de cultuur in het algemeen.
Een van de grondleggers van het Genootschap was dr. C.R. Hermans, pionier van de Brabantse geschiedschrijving en archeologie. In 1865 gaf het Genootschap Hermans' publicatie Noordbrabants Oudheden uit, het eerste overzicht van archeologische vondsten en vindplaatsen in de provincie Noord-Brabant. Ter viering van het 175-jarig bestaan van het genootschap heeft de Archeologische Sectie van het Noordbrabants Genootschap besloten deze publicatie opnieuw uit te brengen, aangevuld met een aantal archeologische artikelen die Hermans eerder had geschreven.
Noordbrabants Oudheden is te beschouwen als het fundament van de Brabantse archeologie waarin een schat aan gegevens is vastgelegd die anders verloren was gegaan. Met de uitgave van deze facsimile worden de gegevens opnieuw ontsloten en zijn ze weer eenvoudig te raadplegen. Bovendien geeft het boek een interessant beeld van het prille begin van de archeologiebeoefening in Brabant.
Met een inleiding van Richard Jansen & Gérard de Laat.

Sidestone Press;  A4;  ( Ja)
 

12. Boeknummer: 0431  
Bros en breekbaar - over een goed bewaarde kokerbijl uit Nistelrode
Archeologie -- 0431           (2017)    [Theunissen, L.; Os, B. van; Brinkkemper, O.;]
Deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg (242) gaat in op een bijzondere ontdekking, een goedbewaarde kokerbijl uit Nistelrode (gemeente Bernheze), die W. van Schaijk deed met zijn metaaldetector. In de kokerbijl, uit ca. 800 v.Chr., bleek nog een stuk hout van de eikenhouten steel te zitten.

Het gaat hier om een bijl van het type Niedermaas, gemaakt van brons waaraan veel lood is toegevoegd. Dat lood maakt dat het brons bros is, en de bijl was dan ook niet geschikt als werktuig. De bijl is vermoedelijk als een depositie in een nat milieu achtergelaten.

In dit rapport wordt de kokerbijl beschreven en in context geplaatst, ook wordt uitgebreid ingegaan op de betekenis van deze vondst voor de archeologische monumentenzorg.

Archeologische Monumentenzorg - Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed;  A4;  ( Ja)
 

13. Boeknummer: 0456  
Putten uit het Bossche verleden
Archeologie -- 0456           (2012)    [Janssen, Hans Louis]
Vriendenbundel voor Hans Janssen ter gelegenheid van zijn afscheid als stadsarcheoloog van 's-Hertogenbosch. Artikelen over de geschiedenis van Den Bosch en recente archeologische vondsten in die stad.
Veerhuis, Alphen aan de Maas;  A4;  ( Ja)
 

14. Boeknummer: 0457  
Verleden wordt heden - De bijdrage van vrijwilligers aan het gemeentelijk archeologiebeleid
Archeologie -- 0457           (2006)    [Rijdt, Tonnie van de; Berkvens, Ria; Baaren, Kees van;]
Waarom dit boekje?
De discussie over ‘Malta’ en de neerslag daarvan in de nieuwe wet op de Archeologische Monumentenzorg is in een afrondende fase. Vooruitlopend op die wet is er in het archeologiebeleid al veel veranderd. Gemeenten krijgen steeds meer een sleutelrol en die wordt in de nieuwe wet ook wettelijk verankerd.

Vrijwilligers hebben traditioneel een belangrijk aandeel binnen de Nederlandse archeologie. Met het nieuwe bestel gaat ook hun rol veranderen. Daar is veel onrust en onzekerheid over. ‘De amateur-archeoloog staat buiten spel’ valt te horen en te lezen. Maar wat verandert er nu precies? En wat zijn de nieuwe kansen en mogelijkheden? Om dat in kaart te brengen hebben we als Archeologische Vereniging Kempen en Peelland een symposium georganiseerd (“Verleden wordt heden”, 13 september 2005, in Kasteel Helmond) en brengen we dit boekje uit.
Het boekje is bestemd voor vrijwilligers en gemeenten.
– Vrijwilligers willen wij informeren over wettelijke regelingen, procedures en dergelijke waarbij het accent ligt op gemeentelijke taken.
– Gemeenten willen we informeren over wanneer en hoe zij de kennis en inzet van vrijwilligers het beste kunnen benutten.

Inhoud:

. Malta in hoofdlijnen
. Weten wat er zit.
. Archeologisch onderzoek.
. Archeologie en ruimtelijke ontwikkeling.
. Gemeentelijk beleid.
. Vrijwilligers als “uitvoerders”
. Bijlagen.

Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland;  A4;  ( Ja)
 

15. Boeknummer: 0458  
Heeswijk-Dinther - acheologisch onderzoek op bedrijventerrein Heeswijk - Dinther Retsel een grafveld uit de IJzertijd-Romeinse tijd; nederzettingsporen uit de IJzertijd en sporen van landinrichting uit de Late-Middeleeuwen en Nieuwe tijd
Archeologie -- 0458           (2012)    [Moesker, Tijmen]
Het plangebied, gelegen direct ten noordoosten van het plaatsje Retsel, diende archeologisch onderzocht te worden, gezien de ontwikkeling van het gebied als bedrijventerrein. Hiertoe heeft Archol bv in 2005 een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd, waarbij vier vindplaatsen zijn aangetroffen, die als behoudenswaardig beschouwd werden:

Vindplaats 1: een grafveld uit de IJzertijd en/of Romeinse tijd;

Vindplaats 2: een mogelijk laat-middeleeuws erf;

Vindplaats 3: een nederzetting uit de IJzertijd;

Vindplaats 4: een natuurlijke depressie met een vondstenlaag uit de IJzertijd.Deze vindplaatsen zijn nader onderzocht middels een archeologische opgraving en in dit rapport worden de resultaten hiervan gepresenteerd.

Het doel van het definitief archeologisch onderzoek (de opgraving) aan de Retselseweg te Heeswijk-Dinther was om de aanwezige archeologische resten veilig te stellen en te waarderen. De resultaten van het onderzoek dienen een zinvolle bijdrage te leveren aan de kennis over en de reconstructie van de bewoningsgeschiedenis van de gemeen-ten Bernheze, Uden en Oss.

Onderzoeksmethode
Gedurende het onderzoek zijn in totaal 25 werkputten aangelegd, verspreid over het onderzoeksgebied. Hiermee is een oppervlakte van 20.605 m opgegraven en onderzocht. Bij alle putten is eerst een tussenvlak aangelegd. Dit tussenvlak (circa 15-20 cm boven het definitieve vlakniveau) is belopen met een metaaldetector en de vondsten zijn in een grid van 5 bij 5 m verzameld. Vervolgens kon over het merendeel van het terrein volstaan worden met de aanleg van één vlak op de overgang van de oudste cultuur-/akkerlaag naar de schone, gele C-horizont. Ter plaatse van vindplaats 1 is echter bij de laagtes eerst nog een vlak aangelegd op de daar aanwezige A-horizont en vervol-ens is een tweede ‘controlevlak’ aangelegd. Bij de uitwerking van de verzamelde gegevens zijn specialisten ingeschakeld ten behoeve van nader onderzoek naar de verschillende aardewerkgroepen; bouwkeramiek; metalen voorwerpen; slakmateriaal; crematieresten; dierlijk botmateriaal; glas; hout; houtskool en archeobotanisch materiaal (waaronder verbrande zaden en pollen). Ook zijn specialisten op het gebied van dendrochronologisch,
14
C- en OSL-dateringsonderzoek ingezet. Bij de analyse van de sporen en de vondsten zijn de verschillende specialistische onderzoeken samengevoegd en is de samenhang tussen de sporen nader uitgewerkt.

Resultaten
Vindplaats 1
De onderzoeksresultaten met betrekking tot het grafveld heeft een aantal opmerkelijke inzichten opgeleverd, ondanks het feit dat het grafveld niet compleet is opgegraven. Er zijn circa vijftig grafmonumenten aangetroffen, en circa dertig grafkuilen. In het noorden van het grafveld is tevens een opvallend grote, rechthoekige structuur aangesneden, die geïnterpreteerd kan worden als cultusplaats. Hiervan is aangetoond dat de greppel vrij diep (1,5 m) en meerdere malen is uitgegraven tijdens de Romeinse gebruiksfase van het grafveld, echter het kan niet uitgesloten worden dat deze al in de IJzertijd is vervaardigd. In het centrum van de cultusplaats ligt een rechthoekige graf-structuur met
14
C-datering uit de 3e eeuw voor Chr. Opvallend element in het grafveld is dat geen monument hetzelfde is. In principe zijn er 17 ronde randstructuren en 29 rechthoekige randstructuren aangetroffen, maar in detail is geen enkele hiervan hetzelfde. Zowel qua omvang als qua vorm is de variatie groot. Het bleek niet mogelijk om binnen het grafveld een duidelijke chronologische ontwikkeling te reconstrueren; hiervoor is te weinig goed dateerbaar materiaal voorhanden. Hetzelfde geldt voor de het onderzoek naar en de analyse van de crematieresten: door diverse verstoringen zijn deze nog slechts gedeeltelijk aanwezig; slechts van vijf bijzettingen kon het geslacht en de leeftijd van de overledene bepaald worden. Twee bijzondere aspecten van dit Heeswijkse grafveld zijn de vele
dodenhuisjes
en de sporen van rituele offers in de natuurlijke depressies ter plaatse van het grafveld: verspreid tussen deze grafcontexten liggen 34 palenconfiguraties waarvan vastgesteld is dat deze eenzelfde datering hebben als het grafveld en aldus een functie gehad hebben binnen het begrafenisritueel. Wellicht als grafmonument, maar mogelijk ook als do-denhuis. Opvallend zijn de vierpalige structuren met langwerpige kuilen in de zuidelijke depressie; deze dateren allen uit de Midden-Romeinse periode. Uit diezelfde periode dateren de talrijke aardewerkdeposities in de natuurlijke depressies. Mogelijk zijn deze vondsten een indicatie voor offerpraktijken in natte contexten, die te maken hebben met het grafritueel. In de loop van de 3e eeuw na Chr. raakt het grafveld definitief in onbruik.
Vindplaats 2
De sporen uit de Late Middeleeuwen/begin Nieuwe tijd bestaan uit een cluster kuilen, sloten en diverse palenrijen in de noordoosthoek van het onderzoeksgebied. Van een boerenerf is echter geen sprake. De sporen hebben waarschijnlijk te maken met activiteiten langs een bestaande weg in de vorm van plantkuilen.
Vindplaats 3 en 4
De vindplaatsen 3 en 4 vormen tezamen een deel van een nederzetting uit de tweede helft van de Midden-IJzertijd, waarvan met het voorliggend onderzoek één huisplattegrond; één bijgebouw; drie spiekers; twee waterputten en dump is opgegraven. Vermoedelijk reflecteren deze sporen slechts één erf. Het was echter niet mogelijk, door gebrek aan daterend vondstmateriaal, om een fasering tussen de verschillende structuren aan te brengen. Wel is aangetoond dat er geen samenhang bestaat met het graf-veld. Vermoedelijk is dit grafveld kort na het buiten gebruik raken van het erf aangelegd.
Archeologische monumentenzorg
Aandachtspunten voor de toekomst zijn: de noordelijke en westelijke begrenzing van het grafveld, en de bijbehorende nederzetting. Meer in het algemeen zou de aandacht uit kunnen gaan naar uitgebreider (veld)onderzoek van depressies nabij grafvelden, en de nadere analyse van de zogenaamde dodenhuisjes

AAC Projectenbureau/Diachron UvA, Amsterdam;  A4;  ( Ja)
 

16. Boeknummer: 0486  
Onder heide en akkers - De archeologie van Noord-Brabant tot 1200
Archeologie -- 0486           (2009)    [Ginkel, Evert van; Theunissen, Liesbeth;]
Uitgave in samenwerking met: Noordbrabants Genootschap

Onder heide en akkers is een gedetailleerd, rijk geïllustreerd en leesbaar overzichtswerk over archeologische onderzoekingen en onderzoekers in de provincie Noord-Brabant. Het behandelt de vroege geschiedenis van de provincie tot 1200. In negen hoofdstukken worden de vorming van het landschap, de pioniersfasen in de steentijd en de bloei in de metaaltijden, de Romeinse tijd en de vroege en volle middeleeuwen beschreven.

Noord-Brabant is in archeologisch opzicht een bijzondere provincie. Het gebied kent een lange en bijzondere onderzoekstraditie, waarin bevlogen amateurarcheologen - vaak met een professionele kennis van zaken - en beroepsarcheologen van faam - van wie velen uit de provincie afkomstig zijn - hun sporen hebben verdiend. Ze hebben samen ontdekkingen gedaan van nationale betekenis, zoals de vele vindplaatsen uit de steentijd, grafheuvelgroepen uit de midden-bronstijd, urnenvelden en Merovingische grafvelden.

Na 1975 is Noord-Brabant bovendien vermaard geworden door de grote opgravingen van nederzettingen uit de Romeinse tijd en de vroege en volle middeleeuwen, waardoor onze kennis over het plattelandsleven in deze perioden enorm is verrijkt. Onder heide en akkers is het eerste grote publieksboek over de archeologie van een provincie. Met zijn ruim vierhonderd illustraties en bijna dertig speciale kaderteksten over bijzondere vindplaatsen, vondsten en personen, is het een rijke en toegankelijke bron van informatie voor iedereen die zich interesseert voor de geschiedenis en het landschap van Noord-Brabant.

Uit woord Vooraf

Het devies van het provinciewapen bij ons provinciehuis luidt: ‘Brabant is maken, maken dat leven hechten kan, thuisraken kan in de tijd’. Het Brabants erfgoed, dat bestaat uit tal van historische gebouwen, landschappen en archeologische vindplaatsen, is de weerslag van het hechten van het leven van vroegere generaties. Het is ons doel dit erfgoed door te geven aan de Brabanders van de toekomst, zodat het ook hen kan helpen om hun eigen identiteit te bepalen. Of – om met ons motto te spreken – thuis te raken in de tijd. In navolging van het Verdrag van Valletta heeft de provincie Noord-Brabant in 2002 in haar streekplan Brabant in Balans laten opnemen dat bij ruimtelijke ingrepen ook ons oudste erfgoed systematisch gerespecteerd moet worden. Mede dankzij deze maatregel zijn de afgelopen jaren veel archeologische onderzoeken in onze provincie gedaan met verrassende uitkomsten en nieuwe inzichten als resultaat. Helaas vinden die uitkomsten en inzichten lang niet altijd hun weg naar het belangstellende publiek. En dit is jammer, want onbekend maakt onbemind. Daarom ben ik zeer verheugd dat het Noordbrabants Genootschap het initiatief heeft genomen tot een nieuw overzichtswerk van de Brabantse archeologische bodemschatten dat voor brede kringen geknipt is.

Inhoud:

Woord vooraf – Ten geleide

Een landschap, geschikt voor bewoning: De opbouw van de ondergrond van Noord-Brabant
Bivakken op de poolsteppe: Het einde van de oude steentijd
Lichte pijlen, scherpe bijlen: De laatste jagers en de eerste boeren
De dodenheuvels: Grafmonumenten en rituelen uit steentijd en bronstijd
Potten, botten, cirkels: De urnenvelden uit de late bronstijd en ijzertijd
Vorsten en boeren: De Brabantse ijzertijdmaatschappij
Vreemdelingen langs de Maas: Het eerste optreden van de Romeinen in Zuid-Nederland
Drie eeuwen wonen in Neder-Germanië: Noord-Brabant als onderdeel van het Romeinse Rijk
Nieuwe mensen op een nieuw platteland: Kolonisatie, ontginning en staatsvorming tot 1200

Noten-literatuur – register van geografische namen – Register van persoonsnamen en instellingen – Illustratieverantwoording – Dankwoord – Over de auteurs – Colofon

Matrijs Utrecht i.s.m. het NoordBrabants Genootschap;  A4;  ( Ja)
 

17. Boeknummer: 0487  
De onderkant van Nederland - Het avontuur van de archeologie
Archeologie -- 0487           (1983)    [Overbeek, Annemiek; Ginkel, Evert van]
De onderkant van Nederland - Het avontuur van de archeologie.
Een boek voor de jeugd, waarin de natuurlijke belangstelling voor archeologie wordt gestimuleerd.
Rijk geïllustreerd in kleur.

Meulenhoff;  A4;  ( Ja)
 

18. Boeknummer: 0488  
ANWB archeologieboek Nederland - Monumenten van het verleden
Archeologie -- 0488           (2003)    [Ginkel, Evert van; Steehouwer, Koos]
De doorsnee-Nederlander brengt archeologische monumenten eerder in verband met beroemde oudheidkundige erfenissen in het buitenland, dan met die in eigen land. Talloze Nederlanders bezochten de Akropolis, het Colosseum, Stonehenge, de piramiden of nog exotischer resten van vroegere beschavingen. In eigen omgeving genieten slechts de Drentse hunebedden een grote bekendheid als monument uit de oudheid. Maar er valt in Nederland veel meer te beleven op het gebied van eeuwenoude monumenten. De meeste gaan schuil in het landschap. Sommige liggen verborgen in bossen en heidevelden, andere bevinden zich langs de randen van akkers of in weilanden. In woord en beeld geeft het "ANWB Archologieboek Nederland" een overzicht van de hunebedden, grafheuvels, Romeinse villa's, middeleeuwse versterkingen en vele andere sporen van het verleden waar nog van alles aan te ontdekken valt. In het grote boek leest u alles over zo'n 85 oudheidkundige monumenten. De bijbehorende gids wijst u vervolgens de weg naar 30 bekende en minder bekende archeologische plaatsen.
ANWB Den Haag;  A4;  ( Ja)
 

19. Boeknummer: 0506  
Gemeente Bernheze - archeologische verwachtings- en beleidskaart
Archeologie -- 0506           (2011)   
BAAC rapport V09.0195 Archeologie Bouwhistorie Cultuurhistorie
BAAC 's-Hertogenbosch Deventer;  A4;  ( Ja)
 

20. Boeknummer: 0512  
Fotoreportage Veldwerk Bedaf Uden
Archeologie -- 0512           (1987)    [Bos, Henk van den; Kortenoeven, Bert; Plas, Wim van der; Schuemie, Heijn;]
Scriptie door studenten sociale geografie, UvA, 1987
Universiteit van Amsterdam;  A4;  ( Ja)
 

21. Boeknummer: 0588  
Topstukken van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden
Archeologie -- 0588           (2020)    [Willemsen, Annemarieke e.a.]
Honderd topstukken uit het museum waaronder de bronsschat van Nistelrode. Zie pag 186 en 187.
Rijksmuseum van Oudheden Leiden;  A4;  ( Ja)
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 6 juli 2022