Zoekresultaat Bibliotheek collectie : 1970-1980     

Homepage HKN Bibliotheek collectie Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1970-1980     

Aantal gevonden publicaties : 43   (uit: 592)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0001  
Liederen en dansen uit de kempen
Volksliederen -- 001           (1978)    [Franken, Harrie]
Uitgave van Stichting Brabants Heem. Liederen en dansen uit de Kempen werd in 1978 door de stichting Brabants Heem uitgegeven en beleefde drie drukken. Het is herdrukt en bij de herdruk is een cd ingevoegd.
Naast een uitvoerige algemene inleiding en inleidingen op de verschillende hoofdstukken bevat het boek zo'n 450 liederen, grotendeels met muziek. De liederen werden in de zeventiger jaren opgetekend in de Nederlandse en Belgische Kempen.

Het boek telt 608 bladzijden en is verdeeld in de volgende hoofdstukken:
Inleiding en verantwoording
Van liefde en vrijage
Godsdienstige en vrome liederen
Klucht- en spotliederen
Wilde vespers
Het moordlied
Van dansen en speulmannen
Feestliederen
Van oorlog en ellende
Bont restant
Registers

Kempen Uitgeverij;  A5;  ( Ja)
 

2. Boeknummer: 0026  
Herinneringen aan mijn moedertaal
Taal en Dialect -- 0026           (1978)    [Verhoeven, Cornelis]
Bevat herinneringen aan het dialect van Udenhout bij Tilburg, dat de auteur rond 1930 als moedertaal leerde. Het boek bestaat eigenlijk uit twee delen: een veertigtal korte bijdragen over dialect. Voorbeelden daarvan zijn: Woordspelingen voor de gewone man, Rond ja en nee, Manieren van kijken. In die bijdragen gaat de auteur niet alleen taalkundig, maar ook psychologisch en sociologisch gericht te werk. Het tweede deel is een woordenlijst van dialectwoorden die voor een klein deel ook in de veertig bijdragen voorkomen. Omdat de trefwoorden in het Nederlands zijn en de gebruikte spelling van de dialectwoorden een zeer eenvoudige is, is dit deel gemakkelijk toegankelijk. De artikelen zijn het eerst verschenen in Brabantia en de Tijd. Cornelis Verhoeven (1928) is vooral bekend als classicus, filosoof en essayist.
( Ja)
 

3. Boeknummer: 0112  
Heraldiek
0112           (1973)    [Boo, Drs. J.A. de]
Iedereen wordt dagelijks met de heraldiek geconfronteerd, al beseft men dat meestal niet. Immers het rijkswapen in uw paspoort, stadswapens, een zegelring, bedrijfsemblemen en sportshirts behoren alle tot de heraldiek. In vroeger tijd nam de heraldiek echter in het dagelijks leven een veel grotere plaats in, reden waarom de bestudering van ‘de edele conste van blasoene’ thans een belangrijk hulpmiddel is bij historisch onerzoek.

Heraldiek is niet alleen de wetenschap die zich bezighoudt met de bestudering van het ontstaan, de ontwikkeling, de betekenis en de toepassing van wapens, maar ook: het op juiste wijze beschrijven of blazoeneren en het op kunstzinnige wijze afbeelden daarvan.

Wapens zijn in de 12de eeuw ontstaan en de heraldiek komt vooral in de latere middeleeuwen tot grote bloei. Verhelderend is in dit verband de opmkering van Prof. Huizinga: ‘Het blazoen is voor de middeleeuwer meer dan een genealogische liefhebberij. De wapenfiguur krijgt voor zijn geest een waarde welke nadert tot die van het totem. De leeuwen, de leliën, de kruisen worden tot symbolen waarin een complex van trots en streven, aanhankelijkheid en gemeenschapsgevoel in beeld is uitgedrukt, gemarkeerd als een zelfstandig ondeelbaar ding’.

Drs J.A. de Boo behandelt in dit boek niet alleen de geschiedenis en de techniek van de heraldiek, maar ook de toepassing in heden en verleden.

A5;  ( Ja)
 

4. Boeknummer: 0131  
Stroj op ut dak
Verhalen -- 0131           (1980)    [Ulijn, Gerard]
Keinderproot be bekare gerapt dur Gerard Ulijn
A5;  ( Ja)
 

5. Boeknummer: 0132  
Mis met drie heren
Genealogie -- 0132           (1980)    [Verbruggen, Martien]
Busselke nr. 5 Bevat de geschiedenis alsmede genealogische gegevens van Thomas, Jan en Servaas Verhofstadt met bijlagen, noten tevens literatuurverwijzing,
Priesters in Nuland en Veghel. Jansenisme Latijnse school Gemert

HKK "De Kommanderij Gemert";  A5;  ( Ja)
 

6. Boeknummer: 0146  
Oud-Brabants dorpsleven; wonen en werken op het Brabantse platteland
Dorp en Volk -- 0146           (1972)    [Dam, Bernard van]
Stichting Brabants Heem;  A4;  ( Ja)
 

7. Boeknummer: 0152  
Uitgave ter gelegenheid van de feestviering omlegging Rijksweg Heesch
Ruimtelijke Ontwikkeling -- 0152           (1973)    [Heemkundekring Maasland]
Heemkundekring;  A5;  ( Ja)
 

8. Boeknummer: 0153  
Mooie Molens
Ambacht en beroep -- 0153           (1977)    [Bruggeman, Johan; Schinkel, Tineke]
In verhaalvorm wordt informatie gegeven over de molens, zoals de verschillende types, het gebruik, en het functioneren van assen en raderen. Voor kinderen vanaf de middenklassen van het basisonderwijs
Versluys basis informatie;   ( Ja)
 

9. Boeknummer: 0272  
Henricus van den Wijmelenberg, een religieus emancipator in Oost-Brabant, 1800-1881; de nieuwe lente in de orde van het H. Kruis
Biografiën -- 0272           (1976)    [Scheerder, J.J.A. (Jan)]
De Duitse filosoof Max Muller heeft eens gezegd: "Weinig mensen leiden een groot en goed leven, en nog minder zijn er in staat dit te beschrijven”. Dit klinkt niet erg bemoedigend voor een biograaf. Toch zijn er redenen om zich aan dit avontuur te wagen. Vooreerst, omdat er mensen zijn die verdienen in onze herinneringen voort te leven. Zijn het er werkelijk zo weinig, dan is het des te meer zaak hen in ere te houden. Vervolgens, omdat wie het heden wil verstaan het verleden zal moeten kennen, ook in een ordegeschiedenis. Geschiedenis nu wordt door mensen gemaakt. Wie zich op een verantwoorde manier ermee bezig wil houden, zal moeten trachten zich een juist en zo volledig mogelijk beeld te vormen van de personen, die er een beduidende rol in hebben gespeeld. En ten slotte, wegens de levensverheldering, het normbesef en de bezielingskracht, die het voorbeeld van grote en goede mensen schenkt. Wie deze maatstaven hanteert, zal ontdekken dat iemands betekenis lang niet altijd valt af te meten aan de bekendheid of zelfs de vermaardheid, die deze zich in zijn tijd of in de geschiedschrijving ervan verwierf. Het gaat dan niet zozeer om het "wat”, maar om het "hoe”. In deze zin is Van den Wijmelenberg een levensbeschrijving zeker waard.
Hoofdstuk I: OCHTENDGLOREN (1800-1840). Voorspel _ 1. Jeugd te Uden _ 2. Hogere opleiding te Huisseling _ 3. Leraarschap te Gemert 1-11

Hoofdstuk II: DE RIJZENDE ZON (1840-1853) _ 1. De situatie der kruisheren in 1840 _ 2. Het K.B. van 28 november 1840 en de nieuwe novicen _ 3. Heropleving _ 4. Hervormingsbeleid, gericht op een religieus leven met eigen karakter _ 5. Conflict met de staat over de goederen van St.-Agatha 15-63

Hoofdstuk III: DE ZON VECHT TEGEN DE WOLKEN (1853-1870) _ 1. Herstel van de normale ordesstructuur _ 2. Keerpunt _ 3. Plaatselijke uitbreiding in de vijftiger jaren _ 4. St.-Agatha in de vijftiger jaren _ 5. De Annalen _ 6. Zorgen en tegenslagen _ 7. Verwachtingen en plaatselijke vooruitzichten _ 8. Visitaties tot 1869 _ 9. Kapittels en de Statuten van 1868 _ 10. Vorming en opleiding _ 11. Varia 95-239

Hoofdstuk IV: AVONDROOD (1870-1881) _ 1. Van den Wijmelenberg op het Vaticaans Concilie _ 2. Visitaties van 1870-1881 _ 3. Structurele regelingen en wijzigingen _ 4. De interne situatie van de Orde tussen 1870-1881 _ 5. Gepoogde stichtingen _ 6. De Kruisherenaflaat _ 7. Van den Wijmelenberg als bevorderaar van het geestelijk leven in de Orde _ 8. Laatste levensjaren 243-292

Stichting Zuidelijk Historisch Contact;  A4;  ( Ja)
 

10. Boeknummer: 0281  
Twaalf bakkers en twee bakkersdochters
Ambacht en beroep -- 0281           (1978)    [Spil, Antoon; Voskuil, J.J.]
Genootschap voor bakkerij het Nederlands Openluchtmuseum Wageningen & Arnhem;  A4;  ( Ja)
 

11. Boeknummer: 0282  
De koperteuten
Ambacht en beroep -- 0282           (1971)    [Lugt, Arie van der]
Novelle van Arie van der Lugt, die zich afspeelt rond 1761 in de omgeving van Luyksgestel.

Met een kort voorwoord van de Deense Ambassadeur, die verwijst naar de uitvoer van koperwaren vanuit Luyksgestel naar Denemarken.

Koperteutenstichting, Luyksgestel;  A4;  ( Ja)
 

12. Boeknummer: 0307  
Noord-Brabant in Pre- en Protohistorie
Archeologie -- 0307           (1975)    [Verwers, G. J.]
Tien jaar geleden kwam een aantal enthousiaste vrijwilligers in de publieke belangstelling door de opgravingsresultaten van het Kasteel van Zeelst. Tijdens een hieraan gewijde kleine tentoonstelling werd het idee geboren voor het Museum ’t Oude Slot. Na een bescheiden begin groeide het museum zowel in grootte, als in aantal leden en activiteiten.
Mijlpalen in de groei van het Museum en de afdeling Prehistorie zijn: de tentoonstelling ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum: “Noord-Brabant in de Pre- en Protohistorie”; de opening van het museum na een complete restauratie; en de publicatie van dit boek.
Nog niet geheel voldaan met de restauratie en de Jubileum-tentoonstelling, bereidde de Tentoonstellingscommissie, bestaande uit de heren N. Arts, J. Deeben, N. Roymans en W. v. d. Sanden, een uitgebreide tentoonstellingscatalogus voor.
Deze catalogus, bestaande uit 9 artikelen van specialisten over elke prehistorische periode, heeft het oorspronkelijke doel ver overtroffen en vormt de eerste volledige publicatie, in Nederland en in de Nederlandse taal, over de regionale archeologie.


Voorwoord.
Geologisch-Archeologische Tijdstabel voor Noord-Brabant tot ca, 900 n,C.
Geologie, Flora en Fauna (J.P. Broertjes)
Paleolithicum (D. Stapert)
Mesolithicum (R.R. Newell)
Neolithicum (J. Slofstra)
Vroege en Midden-Bronstijd (G. Beex)
Late Bronstijd (G.J. Verwers)
IJzertijd (G.J. Verwers)
Romeinse tijd (L.J.A.M. v.d. Hurk)
Vroege Middeleeuwen (W.J.H. Verwers)


Paleolithicum – tot 8800 v. Chr.
Mesolithicum – 8800 v. Chr. tot 4900 v. Chr.
Neolithicum – 4900 v. Chr. tot 2000 v. Chr.
Bronstijd – 2000 v. Chr. tot 800 v. Chr.
IJzertijd – 800 v. Chr. tot 12 v. Chr.
Romeinse tijd – 12 v. Chr. tot 450 na Chr.
Vroege Middeleeuwen – 450 tot 1000

Antropological Publications, Oosterhout;  A5;  ( Ja)
 

13. Boeknummer: 0309  
Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1979 - 1980
Archeologie -- 0309           (1980)    [Verwers, W.J.H.; Janssen, Hans Louis;]
Als vervolg op de archeologische kronieken, die over de jaren 1974-1978 verschenen, bracht de Stichting Brabants Heem de "Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1979-1980" uit. De inhoud is een opsomming van 31 dorpen/steden, waar gedurende deze twee jaren onder auspicien van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek vondsten zijn gedaan en/of opgravingen zijn geweest. Opzet en structuur zijn dezelfde als die van de vorige kronieken. Wederom was provinciaal archeoloog Verwers de samensteller. Evenals dat met de andere kronieken het geval is, bevat het deel 1979-1980 een grote hoeveelheid waardevolle gegevens voor iedereen, die in zekere mate geïnteresseerd is in archeologie/geschiedenis van de eigen regio. Daar 28 van de 31 plaatsen in Midden en oostelijk Noord-Brabant liggen, is deze kroniek onmisbaar voor bibliotheken, die in deze regio liggen. Met foto's, tekeningen, overzichtskaartje, alfabetisch lijst van vindplaatsen en literatuurgegevens.
Stichting Brabants Heem;  A4;  ( Ja)
 

14. Boeknummer: 0312  
Brabantse Oudheden
Archeologie -- 0312           (1977)    [Roymans, Nico ; Biemans, Johan]
Opgedragen aan GERRIT BEEX bij zijn 65ste verjaardag.
Uit het voorwoord:
De titel ”Brabantse oudheden” hebben wij gekozen, omdat vrijwel alle artikelen betrekking hebben op het Brabant van weleer.

Moge dit boek behalve een feestgeschenk voor velen ook een stimulans zijn voor de verdere studie van de Brabantse oudheden.

Stichting Brabants Heem;  A4;  ( Ja)
 

15. Boeknummer: 0313  
Een monumentaal oorlogsverhaal - De Meierij tussen 1939 en 945 in ruim 100 gedenktekens
Oorlog -- 0313           (1980)    [Gaal, Frans van; Vermeer, Ruud]
Verwoestingen, evacuaties, interneringskampen, luchtlandingen, 'pilotenhulp', bittere strijd, een 'eigen' fascistische organisatie en talrijke vormen van verzet - de ruime omgeving van 's-Hertogenbosch kent een geheel eigen oorlogsgeschiedenis. Ruim 120 gedenktekens in de Meierij (gerekend tot aan de stadsgrenzen van Oss, Eindhoven en Tilburg en uitgebreid met de Langstraat) getuigen daarvan. In dit boek worden ze allemaal kort beschreven. Vijftien gedenktekens krijgen extra aandacht. Aan de hand daarvan belicht Frans van Gaal een aantal bijzondere aspecten van de Tweede Wereldoorlog in deze streek. Daarnaast laten ruim honderd nieuwe foto's van Ruud Vermeer de meeste gedenktekens voor zichzelf spreken. Zo ontstaat, uitgaande van de monumenten, in een verhelderend mozaïek, een compleet beeld van de oorlogsgeschiedenis van 'de Meierij'.
Kosmos, Amsterdam;  A4;  ( Ja)
 

16. Boeknummer: 0315  
Leve het oude ambacht
0315           (1978)    [Bouma, Hans; Nieuwenhuis, E.]
Ofschoon de omslagillustratie van Bouma's boek doet vermoeden, dat de lezer het zoveelste nostalgisch getinte geschrift ter hand neemt, valt de inhoud mee. Prachtige foto's en een duidelijke tekst zijn de middelen waarmee de auteur hoopt aan te tonen, dat de maatschappij waarbinnen het oude ambacht floreerde, weliswaar niet ideaal was, maar zeker tal van wijze lessen in petto heeft voor de jachtige, verspillende en sterk aan het arbeidsethos gebonden westerse mens. Al lezend ontkomt men niet aan de indruk, dat het verleden te sterk wordt geïdealiseerd. Maar dat behoeft bv. leraren maatschappijleer en examinandi HAVO-VWO niet van gebruik te weerhouden. Geen register.

(NBD|Biblion recensie, Drs. H.G.J. Buijks)

Luitingh-Sijthoff B.V.;  A4;  ( Ja)
 

17. Boeknummer: 0334  
Het kantoor in de loop der eeuwen
Ambacht en beroep -- 0334           (1980)    [Marx, A. J.]
Kluwer Deventer;  A4;  ( Ja)
 

18. Boeknummer: 0335  
" Ik mèn dat 't vort zat is "
Gezondheidszorg -- 0335           (1978)    [Fontein, C. Th. ; Fontein-Eldering, F]
UItgave bij het afscheid van dokter Fontein in Oss
A4;  ( Ja)
 

19. Boeknummer: 0336  
Nistelrode in oude ansichten
Dorp en Volk -- 0336           (1972)    [Smits - de Mol, Betsie]
Boekje met ansichten en foto's van Nistelrode over de periode ca. 1880 - 1930 met korte beschrijving / toelichting.
Europese Bibliotheek Zaltbommel;  A5;  ( Ja)
 

20. Boeknummer: 0339  
Kent u ze nog...de Nistelrodenaren
Land en Volk -- 0339           (1977)    [Smits - de Mol, Betsie; Grinsven, Harrie van]
Boekje met foto's en tekstuitleg over Nistelrodenaren, periode ca. 1880 - 1940.
Europese Bibliotheek Zaltbommel;  A5;  ( Ja)
 

21. Boeknummer: 0357  
Trams en tramlijnen - De stoomtrams van Noord-Brabant en Limburg
Vervoer -- 0357           (1972)    [Leideritz, W.J.M.]
Wyt, Rotterdam;  A4;  ( Ja)
 

22. Boeknummer: 0392  
Jan Heesters, schilder te Schijndel - een levensverhaal
Biografiën -- 0392           (1977)    [Swinkels, Carel]
Een BIBLIOboek;  A4;  ( Ja)
 

23. Boeknummer: 0408  
Historische kaart van Noord-Brabant 1795
Kaarten en Atlassen -- 0408           (1980)    [Ham, W. van; Vriens, J:]
De gebieden van de schepenbanken binnen de huidige provincie Noord-Brabant omstreeks 1795
Rijksarchief s-Hertogenbosch;  A4;  ( Ja)
 

24. Boeknummer: 0441  
Genealogie van de familie Van der Heijden - een geschiedenis van Boeren, Brouwers en Burgemeesters
Genealogie -- 0441           (1978)    [Heijden, Jan van der]
J.A. van der Heijden Geleen;  A4;  ( Ja)
 

25. Boeknummer: 0450  
Het land van Bosch, Bruegel en Van Gogh
Foto en Fotoboek -- 0450           (1979)    [Coppens, Martien; Elemans, Jan;]
Fotoboek over Brabant
Lecturis;  A4;  ( Ja)
 

26. Boeknummer: 0461  
Ambachten van de Lage Landen
Ambacht en beroep -- 0461           (1980)    [Koning, Louis de; Lijke, Hans van der; Weldema, Jaap;]
Beschrijving van veertien oude ambachten in woord en beeld
Van Holkema & Warendorf;  A4;  ( Ja)
 

27. Boeknummer: 0466  
Hendrik de Laat 80 jaar
Biografiën -- 0466           (1979)    [Schellekens, Jan; Mac Gillavry, Annemarie; Laat, Henk de]
A4;  ( Ja)
 

28. Boeknummer: 0468  
De kerk gaat uit - Familieverhalen van een halve eeuw katholiek leven in Nederland
Kerk en Parochie -- 0468           (1973)    [Plas, Michel van der; Roes, Jan;]
Ambo;  A4;  ( Ja)
 

29. Boeknummer: 0474  
Zo herinner ik mij Brabant
Gebruiken -- 0474           (1980)    [Hüsstege, Geert]
Uitgeverij Helmond;  A4;  ( Ja)
 

30. Boeknummer: 0481  
Leven in geloof
Foto en Fotoboek -- 0481           (1980)    [Coppens, Martien; Konings, C.]
Lecturis Eindhoven;  A4;  ( Ja)
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 30 juni 2022